logo

•• Dátum minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby, dátum zmrazenia - povinné údaje na obale potravín ••
 

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti.

Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza slovami:
a) „minimálna trvanlivosť do...“, ak sa v označení dátumu uvádza deň
b) „minimálna trvanlivosť do konca ...“, ak sa v označení dátumu neuvádza deň.
Dátum možno uvádzať za týmito slovami označením dátumu alebo s odkazom na miesto, kde sa dátum nachádza.

Dátum minimálnej trvanlivosti sa označuje uvedením dňa, mesiaca a roka v uvedenom poradí a v nekódovanej forme.
Ak ide o potraviny s trvanlivosťou:
a) menej ako tri mesiace, postačuje uvádzať len deň a mesiac,
b) tri mesiace a najviac 18 mesiacov, postačuje uvádzať len mesiac a rok,
c) viac ako 18 mesiacov, postačuje uvádzať len rok.

Dátumom minimálnej trvanlivosti podľa odseku je posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca alebo roka.

Ak si vlastnosti potraviny a spôsob jej balenia vyžadujú osobitné podmienky skladovania, ktoré súvisia bezprostredne s dátumom minimálnej trvanlivosti, musia byť tieto podmienky uvedené na obale.

Potraviny pri ktorých sa nemusí uvádzať dátum minimálnej trvanlivosti:
a) čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a zemiaky, ktoré nie sú šúpané, krájané alebo inak upravované; to neplatí, ak ide o naklíčené semená a obdobné výrobky, ako sú klíčky strukovín,
b) liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu najmenej 10 % obj.,
c) všetky druhy hroznových vín a ovocných vín vrátane dezertných a aromatizovaných a sýtených a obdobné nápoje vyrábané z ovocia a hrozna,
d) pekárske výrobky a cukrárske výrobky určené na spotrebu do 24 hodín po výrobe,
e) jedlú soľ okrem soli s prísadami,
f) cukor v pevnom stave,
g) cukrovinky vyrábané takmer výhradne z ochutených cukrov alebo prifarbených cukrov,
h) žuvačky a obdobné výrobky určené na žuvanie,
i) ocot,
j) nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, ovocné nektáre a alkoholické nápoje, ak obsah balenia je viac ako 5 l a ak sú určené pre zariadenia spoločného stravovania,
k) zmrzlinu uvádzanú na trh ako nebalenú.


Dátumom spotreby sa označuje potravina, ktorá z mikrobiologického hľadiska podlieha rýchlej skaze, a preto môže v krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.

Dátum spotreby potraviny sa uvádza slovami:
„spotrebujte do“ s uvedením dátumu alebo odkazu na príslušné miesto obalu, na ktorom je dátum uvedený. Dátum musí pozostávať najmenej z označenia dňa a mesiaca v uvedenom poradí v nekódovanej forme. Samozrejme, že sa môže uvádzať aj rok.

V označení sa musí uvádza údaj o konkrétnych podmienkach skladovania, ak je potravina označená dátumom spotreby.


Dátumom zmrazenia alebo dátumom prvého zmrazenia sa označuje mrazené mäso, mrazené mäsové prípravky a mrazené nespracované rybárske výrobky.

Dátum zmrazenia sa uvádza slovami:
"zmrazené" s uvedením dátumu alebo odkazu na príslušné miesto obalu, na ktorom je dátum uvedený. dátum pozostáva z dňa, mesiaca a roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe.

Dátum zmrazenia alebo prvého zmrazenia sa musí povinne uvádzať iba na balených potravinách. Členské štáty EÚ však môžu túto požiadavku rozšíriť aj na nebalené potraviny tohot typu. Zdroj:
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 o požiadavkách na označovanie potravín 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

 

Na stiahnutie: 

Podporný materiál 
Dátum minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby, dátum zmrazenia - povinné údaje na obale potravín.pdf

 
o poskytovaní informácií o potravinách spotrebite
ľ


 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...