logo

•• Geneticky modifikované organizmy ••

Geneticky modifikované organizmy (GMO) sa vyznačujú novými, umelo sprostredkovanými vlastnosťami (alebo vlastnosťou). Boli vytvorené procesom tzv. genetickej manipulácie, ktorá môže byť dvojaká: buď ide o tzv. mutagenézu pri ktorej prostredníctvom pôsobenia fyzikálnych alebo chemických činidiel dochádza k dezaktivácii nejakého génu (génov) alebo o tzv. transgenézu, ktorá spočíva v odobraní „záujmového génu“ z darcovského organizmu, v ktorom sa tento gén vyskytuje prirodzene a v jeho vložení do organizmu príjemcu, u ktorého je záujem, aby mu takto vložený gén sprostredkoval vlastnosť, ktorú „príjemca“ pôvodne nemá. V dnešnej odbornej a politickej diskusii sa pod GMO, v užšom slova zmysle, rozumejú iba produkty transgenézy. Na mutagenézu, ktorá nie je o nič menej kontrovetzná a je široko používaná, sa takto nevzťahuje ani relevantná legislatíva EÚ.

Vytvoreniu GMO predchádzali prevratné objavy v oblasti genetiky, ku ktorým došlo najmä v druhej polovici 20. storočia, pričom išlo predovšetkým o objavenie úlohy, štruktúry a fungovania DNA. K vývoju techník genetickej manipulácie potom došlo najmä vďaka iniciatívam a investíciám veľkých súkromných spoločností, ktoré v tejto oblasti vytušili obrovské podnikateľské perspektívy. Hoci sa genetická manipulácia často predkladá verejnosti ako logické a kontinuálne pokračovanie v tradičných šľachtiteľských metódach, v skutočnosti ide o niečo radikálne nové: kým šľachtiteľské postupy sú založené na prirodzených mechanizmoch a za určitých podmienok by k nim v prírode mohlo dôjsť i spontánne, v prípade GMO ide o zmeny, ktoré sa normálne nemôžu vyskytnúť, pretože často ide o prekonanie medzidruhovej bariéry. Takýmto spôsobom je možné napr. prenášať gény zo živočíchov na rastliny a naopak.

Dnes sa techniky genetickej manipulácie vo veľkom uplatňujú vo viacerých oblastiach, pričom k najznámejším aplikáciám dochádza v medicíne, potravinárstve a v poľnohospodárstve.

PRIHLÁSENIE
novinky
23.10.2020
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za mno...
13.11.2019
AK NEVIETE NÁJSŤ VYHODNOTENIE KLIKNITE TU: VYHODNOTENIE 2019  ...
11.11.2019
Vážení koordinátori, pedagógovia a milí žiaci, víťazi všetkých aktivít VII. ročníka HOVORME...
08.11.2019
Vážení koordinátori, pedagógovia a milí žiaci, hodnotiace komisie určili víťazov všetkých aktivít ...