logo
Ochrana súkromia

Naše zásady ochrany osobných údajov v skratke

 • Vaše osobné informácie nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.
 • Nikdy Vám nebudeme posielať nevyžiadané e-mailové správy, na ktorých zasielanie ste sa neprihlásili, okrem dôležitých transakčných e-mailových správ.
 • Kedykoľvek Vám umožníme rýchlo a ľahko zrušiť prijímanie e-mailových správ akéhokoľvek druhu od nás.


NA STIAHNUTIE:  

Zásady ochrany osobných údajov dotknutých osôb pri realizovaní aktivít v rámci týždňa „Hovorme o jedle“, ktoré sú venované problematike potravín a výživy, ako napríklad súťažno-vzdelávacia aktivita „Hovorme o jedle“, alebo výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“, alebo literárna súťaž "Načo sú nám polia, sady" (ďalej len „súťaže“ v príslušnom tvare):

 • Organizátor súťaží, ktorým je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO 31826253, e-mail sppk@sppk.sk a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n. o., Záhradnícka 21, Bratislava 811 07, e-mail crzop.no@gmail.com ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje všetkým dotknutým osobám, ktorých osobné údaje nezískal priamo od týchto osôb, že bude nakladať s ich osobnými údajmi poskytnutými pri realizovaní týchto súťaží v súlade s uvedeným zákonom za nasledujúcich podmienok.
   
 • Organizátor bude nakladať s poskytnutými osobnými údajmi dotknutých osôb, to je žiakov, pedagógov základných škôl a iných osôb, ktoré sa zapojili do súťaže, resp. tvorby súťažných príspevkov školy len s ich predchádzajúcim slobodne daným súhlasom na určitý čas, okrem prípadov, kedy zákon tento súhlas nevyžaduje. Už udelený súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov môže dotknutá strana kedykoľvek odvolať napr. zaslaním e-mailovej správy organizátorovi. Len čo sa organizátor o odvolaní súhlasu dozvie, prestane so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby.
   
 • Poskytnuté osobné údaje bude organizátor súťaže spracovávať iba za účelom spracovania s vyhodnotenia súťaží a následného zverejnenia súťažných príspevkov na www.opotravinach.sk. Zverejnené súťažné príspevky môžu slúžiť ako inšpirácia pre iné školy v oblasti vzdelávania o potravinách a výžive.
   
 • Osobnými údajmi dotknutých osôb podľa predchádzajúceho bodu sa rozumejú najmä meno, priezvisko,  vek, fotografia, a v prípade žiakov aj ročník, ktorí žiaci navštevujú v čase zaslania súťažného príspevku v uvedenej súťaži.
   
 • Školy sú povinné získať súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov podľa predchádzajúcich bodov samostatne za účelom spracovania a vyhodnotenia súťaží a samostatne za účelom zverejnenia súťažných príspevkov. Tento súhlas musí okrem účelu podľa predchádzajúcej vety obsahovať najmä dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje (maximálne 5 rokov), a informáciu o tom, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Vzor súhlasu, ktorý majú školy zabezpečiť, je sprístupnený nižšie.
   
 • V prípade žiakov základných škôl, ktorí sa zapoja do súťaží, resp. sa budú podieľať na príprave súťažných príspevkov, súhlas so spracovaním ich osobných údajov môže poskytnúť len ich zákonný zástupca.
   
 • V prípade osobných údajov pedagógov súťažiach škôl, sa na ich spracovanie vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ týmito osobnými údajmi sú iné údaje ako titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo alebo elektronická pošta na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa pedagóga (napr. fotografia).
   
 • Školy zaregistrované do súťaží poskytujú organizátorovi v súlade s § 12 ods. 2 zákona vyhlásenie o udelení súhlasu dotknutými osobami so spracovaním ich osobných údajov v zmysle predchádzajúcich bodov najneskôr pri zaslaní súťažných príspevkov.
   
 • Školy zaregistrované do súťaží musia zároveň poučiť dotknutú osobu o jej právach v zmysle § 28 zákona  a vopred pred získaním osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie v zmysle § 15 ods. 1 uvedeného zákona, najmä uviesť že údaje dotknutých osôb budú poskytnuté organizátorovi a že bude dochádzať k ich zverejňovaniu organizátorom na webovom sídle www.opotravinach.sk.
   
 • Za informácie v zmysle § 15 ods. 1 zákona sa považujú
 1. identifikačné údaje prevádzkovateľa (t. j. školy, organizátora) a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,
 2. účel spracúvania osobných údajov,
 3. zoznam osobných údajov a
 4. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  1. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje (t. j. napríklad pedagóg školy), alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná,
  2. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, a zároveň oznámenie času platnosti súhlasu,
  3. tretie strany (t. j. napríklad organizátor súťaže), ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  4. okruh príjemcov (t. j. napríklad návštevník webového sídla www.opotravinach.sk), ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  5. formu zverejnenia (t. j. zverejnenie na webovom sídle www.opotravinach.sk),
  6. poučenie o právach dotknutej osoby.
 • Medzi práva dotknutej osoby patria tieto práva
 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Právo dotknutej osoby podľa bodu 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
   
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa§ 10 ods. 3 písm. a)e)f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
   
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
   
 3. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
   
 2. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
   
 3. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzor súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania a vyhodnotenia súťaže

Týmto .............................................. [uviesť meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj dotknutej osoby], ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vek, fotografia, navštevovaný ročník školy na účel spracovania a vyhodnotenia súťaže............................................ [uviesť názov súťaže], prevádzkovateľom organizátorom súťaže, ktorým je......................................................... [meno FO/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO] na čas .................. [uviesť počet dní/mesiacov/rokov]. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa ................... [uviesť e-mailovú adresu] alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vzor súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom zverejnenia súťažných príspevkov

Týmto ................................................... [uviesť meno, priezvisko, adresa resp. iný osobný údaj dotknutej osoby], ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vek, fotografia, navštevovaný ročník školy na účel zverejnenia originálu alebo fotokópie súťažných príspevkov v rámci súťaže..................................................[uviesť názov súťaže] na webovom sídle www.opotravinach.sk, prevádzkovateľom organizátorom súťaže, ktorým je...................................... [uviesť meno FO/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO] na čas..............................[uviesť počet dní / mesiacov / rokov].

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa ................. [uviesť e-mailovú adresu] alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vzor vyhlásenia školy o udelení súhlasu dotknutou osobou so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania a vyhodnotenia súťaže a zverejnenia súťažných príspevkov

Týmto .......................................... [uviesť názov a sídlo školy, prípadne iné identifikačné údaje školy, meno, priezvisko, funkciu osoby oprávnenej  konať v mene školy], ako prevádzkovateľ v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasujem, že dotknuté osoby zapojené do súťaže .........................................................................[uviesť názov súťaže] (ďalej len „súťaž“) dali súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov samostatne na účel spracovania a vyhodnotenia súťaže a samostatne na účel zverejnenia súťažných príspevkov na webovom sídle www.opotravinach.sk, prevádzkovateľom organizátorom súťaže, ktorým je...................................... [uviesť meno FO/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO]  na čas .......................... [uviesť počet dní / mesiacov / rokov].

Zároveň vyhlasujem, že údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Taktiež vyhlasujem, že poskytované  osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
18.06.2018
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrácia do ...
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...